Dzwony Fary

DZWONY 

FARA W PILŹNIE


Pilzneńska fara posiada trzecie w swojej historii dzwony. Jak już pisaliśmy, wcześniej pierwszy dzwon stopił się w czasie pożaru wieży. Następne parafianie umieścili na wybudowanej dzwonnicy pomiędzy kościołem a plebanią – były one małe i zostały skonfiskowane przez wojska austriackie w 1917 roku.

Sprawieniem nowych dzwonów zajął się wtedy Komitet Odbudowy Dzwonów, któremu przewodniczył działacz społeczny Ludwik Szwajkowski wraz z proboszczem. dziekanem ks. Florianem Morylem i katechetą Janem Grądzielem. Zakupili trzy dzwony i w dniu 17 marca 1929 roku poświęcił je biskup tarnowski Edward Komar, w asyście starosty Dreckiego i umieszczono je w wieży. Warto nadmienić, że przez czas okupacji niemieckiej dzwony te nie dzwoniły i stąd zachowały się. Po wojnie zadzwoniono dopiero na rezurekcję w 1945 roku. Dzwony te noszą imiona: Jan, Józef i Maryja.

J a n – z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, ma napis „Jan Chrzciciel rok 1928”; z drugiej strony jest wizerunek Chrystusa Króla oraz napis „Królowi Wieków Nieśmiertelnemu’. U dołu płaszcza jest napis „W radosną rocznicę X-tą zmartwychwstania Polski sprawiono kosztem ofiarnych parafian trzy dzwony z inicjatywy Stowarzyszenia Lutnia staraniem księdza wikariusza Jana Grą-dzieła pod przewodnictwem Ks. Florjana Moryla Proboszcza i Dziekana w Pilźnie 1928 r.” Odlano K. SCHABE 1928 Odlewnia Dzwonów w Białej.

J ó z e f – Wizerunek św. Józefa, pod nim napis „Święty Józefie módl się za nami”, zaś z drugiej strony „VIVOS VOCO MORTUS PLANGO FULGURA FRANGO” oraz rok 1928.

Maryja – Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i podpis: „Zdrowaś Maryjo”, zaś u dołu: „Królowo Korony Polskiej Módl się za nami”. 1928.