Polichromia Fary

POLICHROMIA

FARA W PILŹNIE 


Wnętrze kościoła wypełnia na ścianach i sklepieniach bogata polichromia secesyjna, szczególnie w nawie głównej i prezbiterium, wykonana w 1909 roku przez krakowskiego artystę malarza Karola Maszkowskiego.

W partiach ornamentalnych użył różnych rodzajów roślinności. Są to krzewy różane z liśćmi i białymi kwiatami, także wieńce owoców i liści dębowych; a także fryzy ułożone z szeregu gromnic przewiązanych wstęgami.

Sklepienie nawy przedstawia otwarte niebo z wyobrażeniem Ducha Świętego, zaś na promieniu prezbiterium mamy Arkę Przymierza. Tematyka figuralna została wkomponowana zarówno w podziały architektoniczne nawy, jak i prezbiterium w formie dużych obrazów.

W nawie głównej przedstawiają one, od strony południowej, czterech wielkich proroków Izraela: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela; natomiast od strony północnej czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

W prezbiterium sceny figuralne mieszczą się na ścianie północnej, są to: Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus i Janem Chrzcicielem w wieku młodzieńczym, Wniebowzięcie Matki Boskiej. Scenom tym towarzyszą wierszowane teksty poetyckie. 

Podobny tekst po stronie przeciwnej głosi. „Ofiarnością parafian staraniem Ks. Kan. Karola Fąferki, oraz komitetu ze starostą W. Boguckim na czele, dekoracje tej świątyni projektował i wykonał R.P. 1908 Karol Maszkowski”.

Na szczególną uwagę zasługuje polichromia ściany tęczowej. Artysta przedstawił tu jakby cały gaj różany. Pośrodku niego, ponad półkolem arkady, umieszczono barokowy krucyfiks z początku XVII wieku, wkomponowany w obramienie akantowe, pochodzące z dawnego ołtarza głównego.

Polichromia zakrystii jest również ornamentalna i figuralna, przedstawione w niej sceny to: Chrystus Dobry Pasterz, Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Nadanie władzy prymatu św. Piotrowi.