Architektura Fary

OPIS KOŚCIOŁA
Architektura


Gotycka pilzneńska fara jest budowlą ceglana z dodatkiem kamienia w cokołach oraz obramowaniach drzwi. Została zbudowana na planie podłużnym, orientowana – czyli zwrócona ołtarzem głównym na wschód -posiada trzynawowy korpus, wydłużone prezbiterium zamknięte trójboczną absydą oraz wysoką, kwadratową wieża od zachodu, z kruchtą główną w przyziemiu, Do prezbiterium przylega od strony północnej zakrystia, a od strony zachodniej znajduje się kaplica boczna, otwarta arkadą do nawy głównej.

Wszystkie przestrzenie nakrywają sklepienia: kolebkowe w prezbiterium, nawie głównej i w zakrystii, zaś krzyżowo-żebrowe, gwiaździste – w nawach bocznych i kaplicy; natomiast w kruchcie zachodniej są sklepienia krzyżowe.

Prezbiterium i nawę główną nakrywają dachy siodłowe (dwuspadowe), zaś nawy boczne i zakrystię -pulpitowe. Hełm wieży ma kształt iglicy ze złoconą kulą i krzyżem u szczytu. Zaś kalenicę dachu nawy głównej wieńczy mała, podobnie zakończona, wieżyczka na sygnaturkę.

Przedsionek główny

Do przedsionka w przyziemiu wieży prowadzą dwa wejścia: od strony północnej i południa, prey czy wejście południowe traktowane jest jako główne. Zdobią je dwuskrzydłowe drzwi o tematyce biblijnej, poświęconej osobie i działalności św. Jana Chrzciciela jako proroka. Wykonane artystycznie jako odlew w brązie. Autorem ich treści jest ks. Władysław Szczebak zaś zaprojektowane zostały przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. Odlał jc w brązie Stefan Kowalowka. 

W ostrołukowym zwieńczeniu obydwu skrzydeł znajduje się scena narodzin Jana Chrzciciela. W ósmym dniu życia dziecka otrzymuje ono imię – nadaje je ojciec Zachariasz. Ponieważ ojciec dziecka był niemy, stąd imię syna wypisał na tabliczce, brzmi ono. Jan.

Jan Chrzciciel miał być poprzednikiem Mesjasza i ostatnim prorokiem Izraela, dlatego pod tą sceną umieszczono fryz złożony z 10 postaci głównych prorokom narodu żydowskiego – od Mojżesza po Micheasza. Poniżej tego fryzu widnieją na sześciu kwadratach (po trzy w każdym skrzydle) sceny przedstawiające działalność Jana Chrzciciela. Zaczynając od skrzydła lewego od gón, są to: chrzest Chrystusa w Jordanie (MT 3,17), rozmowa Jana z Chrystusem (J 1,29), poselstwo Jana Chrzciciela do Chrystusa z pytaniem posłanym przez swych uczniów, czy On jest Mesjaszem (MT 11,3). Dalsze sceny, na skrzydle prawym, w kolejności od dołu przedstawiają: Jana napominającego króla Heroda (MT 6,18), ucztę u Heroda i taniec Salome (MK 6,25) oraz męczeńską śmierć Jana Chrzciciela w więzieniu (MT 14,10). 

W zwieńczeniu tych drzwi, ponad ich arkadą, zaplanowano wstawienie pełnoplastycznej rzeźby Jana Chrzciciela – jako patrona pilzneńskiej parafii.

W kruchcie, na ścianie od strony zachodniej, znajduje się dużych rozmiarów wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest t0 barokowa rzeźba w drewnie, polichromowana, z wieku XVII, odnowiona w 1998 roku.

Do wnętrza kościoła wchodzimy przez ostrołukowy rozglifiony portal, z bogatym profflowaniem nadłucza. Zamykają to wejście drewniane drzwi oraz żelazna krat, Z inicjałami S.J. (Święty Jan).