Cmentarz w Pilźnie.

CMENTARZ W PILŹNIE


Na cmentarzu w Pilźnie wydzielone są dwa cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w nomenklaturze austriackiej stosowanej zresztą do dziś oznaczone numerami 236 i 237. Warto tutaj wspomnieć, że Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgräber-Abteilung) utworzył V Okręg Cmentarny Pilzno na którego obszarze powstało 26 cmentarzy wojennych.

Należy też dodać, że w Pilźnie przy ul. Węgierskiej znajduje się także cmentarz żydowski.

NOWY CMENTARZ

Osobiście zamierzam przybliżyć niedawną historię po wstania nowego cmentarza, powstałą tam kaplicę cmentarną oraz cmentarne urządzenia. Społeczny komitet Budowy Nowego Cmentarza powstał w 1981r. i podjął zadanie uporządkowania starego cmentarza oraz budowy nowego. W tok budowy włączyła się b. naczelnik Miasta i Gminy Pilzno Wanda Dziadek wraz z Radą. Starano się, by cmentarz zyskał miano Komunalnego i o budowę takiego zwrócono się do wojewody tarnowskiego p. Nowaka. Odpowiedź nadeszła odmowna z powodu braku funduszy oraz zainteresowania budową takiego cmentarza w Pilźnie. Urząd Miasta i Gminy Pilzno wraz z komitetem budowy cmentarza prowadził rozmowy z właścicielami działek od strony wschodniej starego cmentarza, celem jego poszerzenia, jednak pertraktacje nie przyniosły rezultatu. Urząd zaproponował więc działki z własnego mienia po drugiej stronie skarpy ul. Staszica. 0 obszarze 1 ha gruntu. Komitet budowy tymczasem porządkował stary cmentarz, który ogrodzono płotem. Potem ogrodzono nowy plac przeznaczony na cmentarz. Sprawa jego utworzenia trwała w sumie 10 lat. W 1. 90. nastały bardziej sprzyjające warunki, zreorganizowano Komitet Budowy Cmentarza i Radę parafialną i 16 kwietnia 1992 r. zwołano wspólne posiedzenie celem omówienia reaktywacji inicjatywy budowy nowego cmentarza. Po wielogodzinnej dyskusji podzielono zadania: sprawą budowy kaplicy i urządzeniem cmentarza zajęła się wybrana grupa w składzie: Stanisław Tomasiewicz- przewodniczący, Stanisław Świerczek – sekretarz oraz członkowie: Aleksander Sas, Kazimierz Kozak, Józef Wójcik (s. Wojciecha) i Stanisław Placek. Wymienieni zobowiązali się do podjęcia starań zbudowania nowego cmentarzami gromadzenia na ten cel środków – założyli Księgę Kronikę Fundatorów tego cmentarza. Na posiedzeniu tym był także ówczesny burmistrz miasta Zygmunt Pieczonka, który zobowiązał się do wybudowania z funduszy miejskich kładki łączącej oba cmentarze. Jak obrazuje kronika budowy kaplicy i nowego cmentarza, parafianie włączyli się w to dzieło wraz z zakładami pracy oraz Klubem Pilzna i Okolic w Chicago, do materialnego i fizycznego wspierania budowy wraz z kaplicą. Pierwszą pozycją w tej Księdze Fundatorów znalazł się zapis darowizny 15 000 000 starych złotych Banku Spółdzielczego w Pilźnie. 1 XI 1992 r. zorganizowano kwestę na starym cmentarzu, podczas której zebrano 18 049 530 s. złotych. 2 XI 1992 r. wpłacono do Urzędu Miasta i Gminy w Pilźnie wyszacowaną kwotę za ziemię na cmentarz – 4 987 000s. zł. I opłatę notarialną 424 000 zł. 3 XI 1992 r. sporządzono akt notarialny Nr 7333/92 na zakup tej ziemi pod cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej. Opracowano nową dokumentację budowy kaplicy, uzyskano odpowiednie pozwolenia na budowę. 26 kwietnia 1993 r. przystąpiono fizycznie do budowy, co trwało nieprzerwanie do poświęcenia i przekazania do użytku 17 września 1995r. Szczegółowy obraz zaangażowania poszczególnych grup społecznych obrazuje kronika, która w kopii wraz z dokumentami została przekazana do kancelarii parafialnej 19 X 1995r. Uroczystości poświęcenia przewodniczył J. E. ks. biskup Władysław Bobowski z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, która rozpoczęła się poświęceniem przez biskupa krzyża w kościele parafialnym. Krzyż ten był niesiony przez budujących i wszystkie stany do kaplicy na cmentarzu, tam został umieszczony na ścianie frontowej. Krzyż ten wykonał w darze rzeźbiarz Tadeusz Pieczonka ze Strzegocic. Drzewo krzyża to czarny dąb, wydobyty na żwirowni Jana Struża ze Strzegocic i darowany dla podkreślenia wiekowej trwałości wiary chrześcijańskiej na tym terenie. Nie opisuję wszystkich darowizn, prac społecznych, wykonawców. Jest to ujęte szczegółowo w kronice, a z uroczystości i pracy są zdjęcia oraz nagranie na kasecie video. Pierwszy parafianin, który spoczął na nowym cmentarzu 11 listopada 1995r. był Piotr Nikiel z Lipin – Koziej Woli, b. członek Rady Parafialnej. Organizacja na obydwu cmentarzach odbywa się w oparciu o statut cmentarny, zatwierdzony dekretem promulgacyjnym z 13 marca 1986 r. przez J.E. Jerzego Ablewicza, biskupa tarnowskiego. I przyjęty 3.12.1995 r. przez Radę Gospodarczą przy Parafii Rzymskokatolickiej w Pilźnie, potwierdzony przez ks. proboszcza, prałata Juliana Galasa, jako obowiązujący.