Najświętszy Sakrament (eucharistia)

18ec9edb31fcec737b14515dc469f6d520SAKRAMENT EUCHARYSTII


            Eucharystia stanowi dopełnienie wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy na chrzcie wyniesieni zostali do godności królewskiego kapłaństwa, a podczas bierzmowania zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, dzięki Eucharystii głębiej uczestniczą razem ze wspólnotą w Jego ofierze. Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, właśnie przez to, że w niej Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki w swoją ofiarę uwielbienia i dziękczynienia złożoną na krzyżu.

Celebracja Eucharystii

 • Zgromadzenie się wszystkich uczestników – na czele zgromadzenia stoi Chrystus, główny celebrans Eucharystii. Reprezentuje Go biskup lub prezbiter, który działając w osobie Chrystusa-Głowy, przewodniczy zgromadzeniu, zabiera głos po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. Wszyscy wierni biorą czynny udział w zgromadzeniu, każdy na swój sposób.

 • Liturgia słowa – obejmuje czytania ze Starego i Nowego Testamentu, szczególne miejsce ma Ewangelia. Homilia po czytaniach zachęca do przyjęcia usłyszanego Słowa i stosowania Go w swoim życiu. Po homilii ma miejsce modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi.

 • Przygotowanie darów – przynoszenie do ołtarza chleba i wina, które kapłan ofiaruje w imię Chrystusa w Ofierze eucharystycznej i które staną się Ciałem i Krwią Pana. Jest to ten sam gest, który uczynił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy brał chleb i kielich z winem.

 • Modlitwa eucharystyczna – modlitwa dziękczynienia i konsekracji, jest ona szczytem i centrum celebracji:74

  • Prefacja – w niej Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym, za wszystkie jego dzieła: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

  • Epikleza– Kościół prosi Ojca o zesłanie Ducha Świętego na chleb i wino, aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Chrystusa.

  • Opis ustanowienia Eucharystii – moc słów i działania Chrystusa a także moc Ducha Świętego sprawiają, że uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

  • Anamneza – Kościół wspomina w niej mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.

  • Modlitwa wstawiennicza – Kościół daje wyraz tego, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, a także w jedności z pasterzami Kościoła.

 • Komunia święta – wierni otrzymują „chleb niebieski” i „kielich zbawienia”, czyli Ciało i Krew Chrystusa. Może ją przyjąć tylko osoba wierząca w prawdziwość katolickiej nauki, obmyta z grzechów i żyjąca według przykazań Chrystusa.

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, Tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka;

 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej spowiedzi i Komunii św.

 Informacje odnośnie Komunii Świętej w klasie 3 Szkoły Podstawowej. 

W związku z wieloma pytaniami o klasę, w której dzieci powinny przystępować do Pierwszej Komunii świętej, informujemy:

1) Dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w szkole podstawowej będą obligatoryjnie korzystać z podręczników opartych na obowiązującej nowej podstawie programowej i przystąpią do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ!

2) Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do szkoły i uczą się z podręczników opartych na nowej podstawie programowej, powinny przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ! Proszę zwrócić uwagę na fakt, że podręczniki oparte na nowej podstawie programowej posiadają rozkład materiału zakładający przystąpienie przez dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej w klasie trzeciej.

3) Pierwsza Komunia święta w klasie drugiej może być zorganizowana jedynie w tych przypadkach, gdzie Ksiądz Proboszcz na podstawie przepisów przejściowych zdecydował się na takie rozwiązanie (dokument zamieszczony na stronie Wydz. Katechetycznego: http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/komunikat_KWK.pdf), poinformował o tym rodziców oraz zadbał, by dzieci uczyły się w klasach 1-3 z podręczników opartych na starej podstawie programowej (stara podstawa programowa i podręczniki na niej oparte przewidują Pierwszą Komunię świętą w klasie drugiej). Niemniej jednak informujemy, że od roku szkolnego 2016/2017 wspomniany w niniejszym punkcie dokument przestaje obowiązywać.

Księża proboszczowie i katecheci są zobowiązani do poinformowania o terminie pierwszej komunii świętej rodziców dzieci już w klasy pierwszej!

ks. dr Bogusław Połeć – Dyrektor Wydziału Katechetycznego