Historia Kościoła Parafialnego

Dzieje kościoła parafialnego

2015-09-17 08.55.13Do najcenniejszych pilzneńskich zabytków architektury należy,widoczny z daleka w panoramie miasta, kościół parafialny – czyli fary – pw. św. Jana Chrzciciela. Ks. Bolesław Kumor badając najdawniejsze dzieje organizacji kościelnej w Małopolsce ustalił, że pilzneńska parafia powstała już w 1256 r., a jej założycielami i fundatorami kościoła byli benedyktyni tynieccy. Obecny istniał już za czasów króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370), o czym świadczy wiele elementów kamiennych zachowanych w jego murach. Potwierdzeniem tego jest nieco późniejsza, pochodząca z roku 1400, historyczna wzmianka zachowana w dokumentach. Pierwszymi proboszczami byli: Stanisław z Ropczyc (1400), Klemens (1419),Wawrzyniec (1449), Jan Janicki z Latoszyna (1491). Pilzno było także siedzibą dekanatu, który w ramach administracyjnych diecezji krakowskiej należałdo archidiakonatu nowosądeckiego. W aktach archidiakonatu znajduje się zapis o dekanacie pilzneńskim, który liczył 17 parafii, obejmujących terenyod Kołaczyc, przez Frysztak do Dębicy. Jak wyglądał kościół pierwotnie – nie wiadomo. Z różnych dokumentów wynika jedynie, że budowano go w kilku etapach i zapewne nie był tak okazały jak obecnie. Nie wiadomo też, w jakim stopniu pożar w 1400 r. zniszczył świątynię, i czy nie ucierpiała ona podczas napadów w XV w. Obecną postać architektoniczną kościół przybrał około 1482 r. w czasie odbudowy, prawdopodobnie po pożarze. Wówczas podwyższono nawę główną kościoła i prezbiterium, zakrystia otrzymała nowe sklepienie, podobnie jak kruchta. Dobudowane zostały nawy boczne i czworoboczna wieża zachodnia, którą wznosił Jeremiasz Quanior – budowniczy z Wrocławia. Z czasów późnogotyckiej przebudowymiejsce w latach trzydziestych XVI wieku, zapewne znowu mocno zniszczył Świątynię, gdyż biskup przemyski Jan Dziaduski ogłosił pismem wydanym w Brzozowie składkę na spalony kościół w Pilźnie. Świadczyło by to, żemieszkańcy wyczerpani wydatkami na odbudowę zniszczonego w czasie najazduw 1474 r. miasta musieli się zwracać o pomoc na odbudowę kościoła do innych parafii. Podczas prac przy odbudowie kościoła przenoszono nabożeństwado kościoła pw. Św. Andrzeja Wiadomo dziś, że kościół ten stał nad rzeką Dulczą, na przedmieściu pomiędzy wsią Dulczówka a Pilznem i został zabrany przez wodę podczas wylewu rzeki w 1571 r., i uniesiony w stronę Pilzna. Kościołem tym zajął się ks. Kazimiera Kaczorowski, misjonarz, prebendarzprzy kościele w Pilźnie. Dzięki pomocy i ofiarność pilźnian, kościół ten został przewieziony i złożono go ponownie przy wylocie ul. Węgierskiej, po lewej stronie, dalej dziś na skrzyżowaniu ulic Polna i Węgierska; obecnie stoją tam domy. Przy kościele Św. Andrzeja był grzebalny cmentarz przykościelny. Trzecim kościołem był kościół Św. Ducha, stał on po lewej stronie drogi do Krakowa, przed rzeką Dulczą, przypuszczalnie w miejscu, gdzie dziś jest część parku Sokoła. Obok tego kościoła stał dom przytułek dla ubogich. Kościół ten, murowany, ufundowali mieszczanie, spłonął wraz z zabudowaniami w 1791 r. Najstarszą o nim wzmianką jest informacja, że powstał w 1400 r., a w roku 1455 biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zezwoliła wystawienie ołtarza pw. Świętych Bartłomieja i Wawrzyńca. W następnych dziesięcioleciach brak jakich kolwiek wzmianek o pracach przykościele. Dopiero w 1757 r. przeprowadzono większe naprawy, m.in. kupiono pierwszy zegar wieżowy. W roku 1877 kolejny pożar strawił część kościoła, spalił się dach nad nawą i wieżą, w czasie pożaru stopił się też dzwon. Pilnie przystąpiono do usuwania szkód; zmieniono więźbę dachową nad prezbiteriumi nawą główną, dach przykryto żelazną blachą. Przy tej sposobności zmienionotakże zadaszenie wieży, zastępując dawny, baniasty hełm neogotyckim. Inicjatoremi w części fundatorem prowadzonych robót był ówczesny proboszcz i dziekan pilźnieński – prałat Ignacy Wieniawa Długoszewski. Jego fundacji jest także kamienny, neogotycki, wielki 2015-09-26 09.03.36ołtarz w prezbiterium, wzniesiony w1887 r. Dokonane prace przyczyniły się do jeszcze lepszego wyeksponowaniagotyckiej bryły kościoła, która góruje nad niską zabudową miasta i widocznajest z wielu punktów w okolicy. Po opisanej odbudowie i remoncie kościół przetrwał dwie wojny nie ulegając poważniejszym zniszczeniom. W 1946 r. wymieniono uszkodzone witraże, remontowano takżedach – zamieniono pokrycie z blachy na dachówkę. Pracami zajął się nowomianowany proboszcz ks. Józef Midura. W latach 50. XX w. powstał plangruntowej odnowy i remontu kościoła, zatwierdzony przez władze administracyjno – konserwatorskie. Rozpoczęte prace zostały jednak przerwane, w związku z przeniesieniem ks. prałata Józefa Midury do Zaborowa. Wrócono do nich dopiero w 1972 r., niebawem po objęciu funkcji proboszcza przez ks. prałata Juliana Galasa. Wówczas – po aktualizacji planów – rozpoczęto remont generalny, poddając konserwacji ściany kościoła, wyremontowano i odnowiono więźbę dachowąnad nawą główną i wieżą, cały dach kościoła i wieży pokryto blachą miedzianą. Przeprowadzono również prace konserwatorskie wewnątrz kościoła, głównie odnowiono polichromie i ołtarze. Obecnie pilzneńska fara posiadajuż trzecie w swej historii dzwony. Chrzcielnica z 1898 roku w nawie głównej Pierwszy, jak wspomniano wyżej, uległ zniszczeniu w pożarze. Następne, trzy mniejsze, umieszczone zostały na dzwonnicy pomiędzy kościołema plebanią. Zarekwirowały je jednak w 1917 r. wojska austriackie. Kolejno ufundowano ze zbiórek pieniężnych, dokonanych przez Komitet Odbudowy Dzwonów, któremu przewodniczył znany działacz społeczny Ludwik Szwajkowski. Duży wkład w prace komitetu mieli także ówczesny proboszcz i dziekan pilzneńskiks. Florian Moryl i katecheta ks. Jan Grądziel. Zakupione dzwony o imionach Jan, Józef i Maryja poświecono 17 marca 1929 r., a następnie umieszczonoje na wieży kościelnej. W okresie okupacji zamilkły i to prawdopodobnie sprawiło, że nie zainteresowali się nimi okupanci. Stąd do dziś przetrwały,służąc miastu i okolicy. W 2001 r., staraniem proboszcza ks. Kanonika Józefa Jabłońskiego i Rady Gospodarczej Parafii, przy wydatnej pomocy Kazimierza Anioła, właściciela pilzneńskiej firmy AKPIL odbudowano umocowania dzwonów na wieży, jak również zmieniono sterowanie nimi, zmechanicznego na elektroniczne. Wymienione prace wykonała znana Firma Felczyńskich z Przemyśla. Na wieży kościelnej znajduje się zabytkowy zegar. Jest on zapewne drugim z kolei. Wykonany został w Pradze, co poświadcza jego metryka – napis Praha -I – HAINZ-1892 . Zegar ten nadal funkcjonujei zapewne służył będzie wszystkim jeszcze długie lata, tym bardziej żew roku 2001, staraniem nowo mianowanego proboszcza ks. Józefa Jabłońskiegoi Rady Gospodarczej przy parafii, przeprowadzono jego remont. 10557526_1479929042254393_5513423147881823088_oObejście kościoła to dawny, istniejący od początków parafii do 1784 r., przykościelny cmentarz. Tu spoczywają szczątki średniowiecznych rycerzy, okolicznej szlachty, duchownych, mieszczan i wielu osób związanych z miastem. Wcześniej, w dniu Święta Zmarłych – 1 listopada palone tutaj były lampkii składane kwiaty. Jest to miejsce szczególne, wymagające szacunku. Dziedziniec przykościelny pierwotnie uporządkowano w latach sześćdziesiątych minionego stulecia. Natomiast gruntowniejsze prace przeprowadzono w roku 1998, m.in. przeprowadzono kanalizację terenu. Sam dziedziniec wyłożono kostką brukową, zakupioną z przekazanych darowizn kółek rolniczych z Pilznai Dulczówki. Organizacją prac zajęła się Rada Gospodarcza przy parafii oraz ówczesny proboszcz ks. Julian Galas, a całe przedsięwzięcie możliwe było dzięki dużemu wkładowi pracy parafian. Znaczącą pomoc okazały równieżówczesne władze samorządowe: burmistrz Pilzna Zygmunt Pieczonka i jego zastępca Edward Serwatka. Odnowiony plac poświęcony został 29 listopada 1998 r. przez sufragana tarnowskiego, ks. bpa Jana Styrnę. Od restaurowany dziedziniec dobrze komponuje się z dominującą w tej części miasta świątynią oraz jest miejscem ciszy i powagi. Co rocznie w czerwcu odbywają się w Pilźnie Dni Rękodzielnictwa i Rzemiosła Laureaci organizowanego w 2000 Roku Jubileuszowego konkursu – Słowik Andrzej z Januszkowic i Roman Parat z Gorzejowej – wykonali dwoje kutych, stalowych drzwi, które zawieszonow bocznym wejściu do kościoła i w kruchcie przy prezbiterium. Fundatorem drzwi był Urząd Miasta Pilzna, który przekazał je jako votum jubileuszowe. W 2000 r. rozpoczęto również remont zabytkowej plebanii, który w kolejnychlatach był kontynuowany. Dokonano przebudowy ogrzewania w kościelei w budynku Caritasu.

 

gallery

Małżeństwo (matrimonium)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


MAL_01%20STR

         Przymierze małżeńskie powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Dzięki niemu mężczyzna i kobieta stanowią miedzy sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości. Małżeństwo nastawione jest na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa; przez Chrystusa podniesione zostało do godności sakramentu Jest ono także znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, którą Chrystus obdarzył Kościół.

         Sakrament małżeństwa mogą przyjąć ochrzczeni, którzy ukończyli 18 rok życia (w przypadku kobiety, która ukończyła 16 rok życia, możliwe jest uzyskanie dyspensy od biskupa), pozostający w stanie wolnym. Bycie wolnym oznacza brak przymusu oraz brak przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego.

Celebracja sakramentu

         W Kościele łacińskim małżeństwo jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy Świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. Małżonkowie przypieczętowują swoją zgodę n wzajemne oddanie się sobie poprzez dar własnego życia, jednocząc się ofiarą Chrystusa, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej o przyjmując Eucharystię.slub_nierozerwalny

         Sakramentu małżeństwa udzielają sobie nawzajem małżonkowie, jako szafarze łaski Chrystusa, wypowiadając przed Kościołem swoją zgodę. Zgodę tę przyjmuje prezbiter lub diakon, który asystuje przy obrzędzie zawarcia małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela błogosławieństwa. Obecność pełniącego posługę w Kościele, a także świadków w widoczny sposób wyraża, że małżeństwo stanowi rzeczywistość kościelną.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest sprzeciwieniem się jedności małżeństwa, rozwód rozłączeniem tego, co Bóg złączył, natomiast odrzucenie płodności jest pozbawieniem życia małżeńskiego dziecka, które powinno być najcenniejszym darem małżeństwa.

         Zawarcie powtórnego związku za życia współmałżonka jest sprzeciwieniem się zmysłowi i prawu Bożemu. Osoby takie nie są wyłączone ze wspólnoty kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwamalzenstwo-obraczki

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ przynosząc następujące dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy),

 • Świadectwo chrztu świętego – jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Dokument ten musi być wystawiony nie dawniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu,

 • Świadectwo bierzmowania – zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament,

 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego – w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą,

 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej – w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą,

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne trzy miesiące). Niniejszy dokument jest potrzebny w przypadku zawierania ślubu konkordatowego,

 • Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie,

 • Jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka,

 • Jeżeli osoby już mają ślub cywilny przynoszą akt zawarcia małżeństwa z US

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:

 • Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii),

 • Kartki do spowiedzi.

Zapowiedzi

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy tygodnie.

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej Kancelarii Parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa. Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.

Spowiedź przedślubna

Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu do kancelarii. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: Jest to moja pierwsza / druga/ spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę.

Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

Kto może być świadkiem na ślubie

Świadkiem udzielenia sakramentu małżeństwa mogą być osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie. Mogą być nawet innego wyznania.

Kapłaństwo (sacri ordines)

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ


Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, nazywanym powszechnym kapłaństwie wiernych. Istnieje jednak jeszcze kapłaństwo urzędowe, przekazywane przez sakrament święceń, które stoi u podstaw kapłaństwa powszechnego. Jego celem jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy. Kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy w służbie wiernym. Posiadający święcenia wykonują swoją posługę przez: nauczanie, kul Boży i rządy pasterskie.

Stopnie święceń

Od początku posługa święceń udzielana i wykonywana była według trzech stopni:

 • Episkopat –każdy biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń. Włączony jest do Kolegium Biskupów i uczyniony widzialną głową powierzonego mu Kościoła. Biskupi mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i posłaniu całego Kościoła pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra – papieża.

 • Prezbiterat – Prezbiterzy są powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. Są z nimi zjednoczeni w godności kapłańskiej, a jednocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich funkcji duszpasterskich. Prezbiterzy tworzą wokół swojego biskupa prezbiterium i otrzymują od niego misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną.

 • Diakonat – diakoni nie otrzymują kapłaństwa posługi, jednak dzięki święceniom mają prawo do ważnych funkcji w posłudze słowa, kulcie Bożym, zadaniach duszpasterskich i charytatywnych.

Celebracja sakramentu święceń

         Celebracja święceń ze względu na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z udziałem wiernych. Trzy święcenia przebiegają w podobny sposób i udzielane są w ramach liturgii eucharystycznej.

         Istotny obrzęd sakramentu dla wszystkich trzech stopni stanowi nałożenie na głowę wyświęcanego rąk przez biskupa oraz specjalna modlitwa konsekracyjna, stanowiąca prośbę o wylanie Ducha Świętego i udzielenie jego darów.

Sakramenty Święte

Sakramenty Święte

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest (łac. baptismum)400_F_32003141_9hg3sC0cyX7cLS4sHhnvqfaTFMGF5NR4
 2. Bierzmowanie (confirmatio)
 3. Najświętszy Sakrament (eucharistia)
 4. Pokuta (paenitentia)
 5. Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
 6. Kapłaństwo (sacri ordines)
 7. Małżeństwo (matrimonium)

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi ze „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Podział sakramentów

Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne chrzest, bierzmowanie, święcenia potocznie kapłaństwo i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych i warunkowo małżeństwo, małżeństwo po raz kolejny może zawrzeć jedynie wdowiec lub wdowa.

Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej – tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów chrzest, pokuta. Przewidziany jest jednak wyjątek co do Komunii i namaszczenia chorych. Jeśli chory nie może wyznać grzechów przed udzieleniem mu sakramentu namaszczenia, to ten sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, jeśli chory chce przebaczenia. Komunię zaś można przyjąć w stanie grzechu ciężkiego w przypadku niemożności przystąpienia do spowiedzi i bardzo ważnej przyczyny przyjęcia Najświętszego Sakramentu.

 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)
 • Sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych)
 • Sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (święcenia, małżeństwo)

Skuteczność i znaczenie sakramentów

W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne „ex opere operato” (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia – najważniejszy sakrament – jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta – misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych – misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje (ex opere operantis – na podstawie tego, czego dokonał działający)sakramenty.

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:

* sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,

* kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,

* są one konieczne do zbawienia,

* są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu.

Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH


Sakrament ten jest przeznaczony nie tylko dla tych którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie śmierci. Odpowiednią porą na jego przyjęcie jest groźba utraty życia z powodu choroby lub starości. Jeśli chory po otrzymaniu sakramentu wróci do zdrowia, może w przyszłości, w przypadku kolejnej ciężkiej choroby, ponownie go przyjąć. Zalecane jest przyjmowanie go tuż przed ciężką operacją, a także przez osoby starsze, u których pogłębia się starość.

         Szafarzami namaszczenia chorych są tylko kapłani. Wierni powinni zachęcać chorych do przyjmowania tego sakramentu. Chorzy przygotowują się do jego przyjęcia z pomocą kapłan i całej wspólnoty kościelnej.

         Zasady udzielania sakramentu namaszczenia chorych ustala Konstytucja apostolska Sacramunctioneminfirmorum:

„Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić:

 • choremu przed operacją chirurgiczną, jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba,

 • osobie w podeszłym wieku, jeśli widać, że opuszczają ją siły fizyczne lub znajduje się w kalectwie, niedołęstwie. Osoba starsza może zawsze przystąpić do tego sakramentu,

 • dzieciom można udzielić namaszczenia chorych jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie,

 • choremu, który stracił przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiłby o to, gdyby był przytomny. Wynika stąd, że w zwyczajnej sytuacji ksiądz może udzielić sakramentu tylko wtedy, gdy zna tę osobę, która jest już nieprzytomna, lub ktoś w sposób odpowiedzialny mógłby zaświadczyć, że jest to osoba ochrzczona, praktykująca i na pewno pragnęłaby przyjąć sakramenty Kościoła w niebezpieczeństwie śmierci,

 • w wielkim zgromadzeniu wiernych np. w czasie pielgrzymki, spotkania diecezjalnego, dni chorych dla danego miasta lub parafii, zjazdu stowarzyszeń chorych jednak pod warunkiem odpowiedniego przygotowania duszpasterskiego chorych mających przyjąć sakrament namaszczenia. W takim zgromadzeniu do sakramentu powinny przystąpić tylko osoby poważnie chore, kalecy, inwalidzi, osoby starsze wcześniej jednak należy dać im okazję do spowiedzi świętej.

Nigdy nie udziela się sakramentu namaszczenia umarłym. Ksiądz wezwany do chorego, który już umarł, tylko modli się za zmarłego aby uwolnił go od grzechów i przyjął do swego Królestwa. Jeśli istnieje poważna i uzasadniona wątpliwość, czy chory rzeczywiście już umarł można udzielić mu sakramentu namaszczenia warunkowo.

Skutki przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych

 • Szczególny dar Ducha Świętego – darem tym jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane z ciężkim stanem zdrowia. Pozwala on odnowić ufność i wiarę w Boga, a także umacnia przeciw pokusom szatana – pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Odpuszczone są także dzięki temu sakramentowi grzechy chorego.

 • Zjednoczenie z męką Chrystusa–chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Cierpienie zyskuje więc nowe znaczenie, stając się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa.

 • Łaska eklezjalna – przez celebrację tego sakramentu Kościół w komunii świętych wstawia się w intencji chorego. Chory natomiast dzięki łasce sakramentu przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich, dla których Kościół cierpi.

 • Przygotowanie do ostatniego przejścia – sakrament namaszczenia chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło upodobnienia się do misterium śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest ostatnim w szeregu świętych namaszczeń wyznaczających etapy życia chrześcijanina. Otacza koniec ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą chrześcijanina na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.

Przygotowanie do udzielenia sakramentu chorych

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą. Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje. Dobrze jest przygotować szklankę z wodą dla popicia Hostii przez chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy. Jeżeli chory chce wyspowiadać się z grzechów, członkowie rodziny powinni wyjść z pokoju, ale dobrze by było, gdyby po zakończeniu spowiedzi wrócili i włączyli się w dalszą modlitwę.

Pokuta (paenitentia)

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


Jest jednym z dwóch (obok sakramentu namaszczenia chorych) sakramentów uzdrowienia. Sakrament ten umożliwia przebaczenie grzechów, nazywany jest też sakramentem nawrócenia, spowiedzi czy pojednania. Człowiek, który grzeszy, rani cześć i miłość Boga oraz własną godność człowieka, a także narusza duchowe dobro Kościoła. W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech. Dlatego z łaski Boga, pełnego miłosierdzia i troski o zbawienie ludzi, rodzi się powrót do komunii z Nim, utraconej przez grzech. Należy prosić o ten dar dla innych i dla siebie.pokuta-konfesjonal
Powrót do Boga zakłada ból i odwrócenie się od popełnianych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja w Boże miłosierdzie. Żal za grzechy winien wypływać motywów ukierunkowanych wiarą. Gdy jest powodowany miłością do Boga, nazywamy go żalem doskonałym, gdy motywy są inne, mówimy o żalu niedoskonałym.
Osoba chcąca dostąpić pojednania z Bogiem i Kościołem, musi wyznać przed spowiednikiem wszystkie niewyznane jeszcze grzechy ciężkie, które przypomniał sobie po zbadaniu sumienia. Nie jest tak samo konieczne wyznawanie grzechów lekkich, jednak Kościół zachęca do tego.
Dla wynagrodzenia szkód spowodowanych przez grzech, spowiednik nakazuje penitentowi wypełnienie konkretnych czynów pokuty lub zadośćuczynienia. Pomaga to w postępowaniu w sposób godny ucznia Chrystusa. Przebaczać grzechy w imieniu Jezusa mogą tylko upoważnieni do tego przez Kościół kapłani.

Skutki sakramentu pokutyspowiedz
• pojednanie z Bogiem – przywrócenie łaski Bożej i ponowne zjednoczenie w przyjaźni z Bogiem. Następuje przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych.
• pojednanie z Kościołem – sakrament pokuty przywraca naruszoną lub zerwaną przez grzech wspólnotę braterską. Dzięki temu nie tylko leczy powracającego do komunii kościelnej, ale także ożywia życie Kościoła.
• darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne – przez sakrament pokuty grzesznik niejako uprzedza sąd jaki nastąpi na końcu życia ziemskiego. Przez spowiedź człowiek dokonuje wyboru między życiem a śmiercią i dzięki nawróceniu może wejść do Królestwa Bożego, z którego wyklucza grzech ciężki.
• darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu
• pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa
• wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Najświętszy Sakrament (eucharistia)

18ec9edb31fcec737b14515dc469f6d520SAKRAMENT EUCHARYSTII


            Eucharystia stanowi dopełnienie wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy na chrzcie wyniesieni zostali do godności królewskiego kapłaństwa, a podczas bierzmowania zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, dzięki Eucharystii głębiej uczestniczą razem ze wspólnotą w Jego ofierze. Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, właśnie przez to, że w niej Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki w swoją ofiarę uwielbienia i dziękczynienia złożoną na krzyżu.

Celebracja Eucharystii

 • Zgromadzenie się wszystkich uczestników – na czele zgromadzenia stoi Chrystus, główny celebrans Eucharystii. Reprezentuje Go biskup lub prezbiter, który działając w osobie Chrystusa-Głowy, przewodniczy zgromadzeniu, zabiera głos po czytaniach, przyjmuje dary ofiarne i odmawia modlitwę eucharystyczną. Wszyscy wierni biorą czynny udział w zgromadzeniu, każdy na swój sposób.

 • Liturgia słowa – obejmuje czytania ze Starego i Nowego Testamentu, szczególne miejsce ma Ewangelia. Homilia po czytaniach zachęca do przyjęcia usłyszanego Słowa i stosowania Go w swoim życiu. Po homilii ma miejsce modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi.

 • Przygotowanie darów – przynoszenie do ołtarza chleba i wina, które kapłan ofiaruje w imię Chrystusa w Ofierze eucharystycznej i które staną się Ciałem i Krwią Pana. Jest to ten sam gest, który uczynił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy brał chleb i kielich z winem.

 • Modlitwa eucharystyczna – modlitwa dziękczynienia i konsekracji, jest ona szczytem i centrum celebracji:74

  • Prefacja – w niej Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym, za wszystkie jego dzieła: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

  • Epikleza– Kościół prosi Ojca o zesłanie Ducha Świętego na chleb i wino, aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Chrystusa.

  • Opis ustanowienia Eucharystii – moc słów i działania Chrystusa a także moc Ducha Świętego sprawiają, że uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

  • Anamneza – Kościół wspomina w niej mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.

  • Modlitwa wstawiennicza – Kościół daje wyraz tego, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, a także w jedności z pasterzami Kościoła.

 • Komunia święta – wierni otrzymują „chleb niebieski” i „kielich zbawienia”, czyli Ciało i Krew Chrystusa. Może ją przyjąć tylko osoba wierząca w prawdziwość katolickiej nauki, obmyta z grzechów i żyjąca według przykazań Chrystusa.

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, Tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka;

 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej spowiedzi i Komunii św.

 Informacje odnośnie Komunii Świętej w klasie 3 Szkoły Podstawowej. 

W związku z wieloma pytaniami o klasę, w której dzieci powinny przystępować do Pierwszej Komunii świętej, informujemy:

1) Dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w szkole podstawowej będą obligatoryjnie korzystać z podręczników opartych na obowiązującej nowej podstawie programowej i przystąpią do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ!

2) Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do szkoły i uczą się z podręczników opartych na nowej podstawie programowej, powinny przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ! Proszę zwrócić uwagę na fakt, że podręczniki oparte na nowej podstawie programowej posiadają rozkład materiału zakładający przystąpienie przez dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej w klasie trzeciej.

3) Pierwsza Komunia święta w klasie drugiej może być zorganizowana jedynie w tych przypadkach, gdzie Ksiądz Proboszcz na podstawie przepisów przejściowych zdecydował się na takie rozwiązanie (dokument zamieszczony na stronie Wydz. Katechetycznego: http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/komunikat_KWK.pdf), poinformował o tym rodziców oraz zadbał, by dzieci uczyły się w klasach 1-3 z podręczników opartych na starej podstawie programowej (stara podstawa programowa i podręczniki na niej oparte przewidują Pierwszą Komunię świętą w klasie drugiej). Niemniej jednak informujemy, że od roku szkolnego 2016/2017 wspomniany w niniejszym punkcie dokument przestaje obowiązywać.

Księża proboszczowie i katecheci są zobowiązani do poinformowania o terminie pierwszej komunii świętej rodziców dzieci już w klasy pierwszej!

ks. dr Bogusław Połeć – Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Bierzmowanie (confirmatio)

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


307      Sakrament bierzmowania podobnie jak chrzest i Eucharystia należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ich jedność powinna być zachowane, dlatego konieczne jest przyjęcie bierzmowania jako dopełnienia łaski chrztu. Jak czytamy w Lumen Gentium: „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Celebrowanie sakramentu

         Celebrację bierzmowania poprzedza poświęcenie krzyżma świętego, dokonuje go biskup podczas Mszy krzyżma świętego w Wielki Czwartek. W obrządku rzymskim, liturgię sakramentu rozpoczyna odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary przez bierzmowanych. Widać dzięki temu, że bierzmowanie to ciąg dalszy chrztu. Później następuje właściwa celebracja:

 • Wyciągnięcie rąk nad bierzmowanym przez biskupa – gest ten już od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha Świętego, o którego wylanie biskup modli się następującymi słowami: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 • Istotny obrzęd sakramentu – biskup namaszcza krzyżmem świętym czoło bierzmowanego, dokonuje imagessię to przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy ochrzczony, dotychczas nie bierzmowany, który osiągnął wiek używania rozumu, złożył wyznanie wiary, jest w stanie łaski uświęcającej i ma intencję przyjęcia sakramentu. Ważne jest także wcześniejsze przygotowanie do podjęcia ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią stanowi jedność, dlatego wierni są obowiązani przyjąć w odpowiednim czasie ten sakrament.

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

 • metryka chrztu (dot. osób ochrzczonych poza parafią),

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Po przyjęciu bierzmowania należy zaświadczenie o bierzmowaniu przedstawić w parafii chrztu celem wpisania do uwag właściwego aktu chrztu.

Imię – patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą lub błogosławioną.

Świadek bierzmowania

pocieszycielŚwiadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny. Świadkiem bierzmowani a nie mogą być rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Od świadków nie są wymagane żadne dokumenty. lecz w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

Chrzest (łac. baptismum)

SAKRAMENT CHRZTU


   Informacja odnośnie chrztu dzieci w naszej parafii.

Dzieci są chrzczone w każdą Niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. Będzie to Msza św. w intencji tych dzieci, które wtedy zostaną ochrzczone. Bardzo prosimy, aby planując chrzest stosować się do tych terminów zgłaszając w kancelarii dziecko do chrztu tydzień przed chrztem.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztu kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.


Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego, otwiera On na życie w Duchu Świętym i umożliwia dostęp do innych sakramentów. Chrzest wyzwala od grzechu i pozwala stać się członkami Chrystusa wszczepionymi w Kościół i uczestniczącymi w Jego posłaniu. Jest to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek, dotychczas nie ochrzczony. W obrzędach celebracji Chrztu ukazują się Jego znaczenie i łaska. Na celebrację tego sakramentu składa się wiele elementów, czynności i słów:

 • Znak krzyża ­– oznacza łaskę odkupienia, którą Jezus zdobył dla nas przez Krzyż i wyciska pieczęć Chrystusa na chrzczonym

 • Głoszenie Słowa Bożego – oświeca kandydatów i całe zgromadzenie prawdą objawioną, oaz pobudza do udzielenia odpowiedzi wiary

 • Egzorcyzm wypowiadany nad kandydatem – jest konieczny, ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i szatana.

 • Modlitwa epikletyczna– poświęcona zostaje przez nią woda chrzcielna, podczas samego obrzędu chrztu, lub w czasie Wigilii Paschalnej. Kościół prosi w niej Boga, by przez swego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na przygotowaną wodę.

 • Istoty obrzęd sakramentu –trzykrotne polanie wodą głowy kandydata do Chrztu. Oznacza ono i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie trójcy Świętej. Polaniu towarzysza słowa: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

            Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter” który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego znamienia, Chrzest nie może być powtórzony.

Rodzice chrzestni

            Rolą rodziców chrzestnych jest pomoc w rozwijaniu łaski chrztu u nowo ochrzczonego. Dlatego powinni być głęboko wierzący, oraz zdolni i gotowi do służenia pomocą na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwie funkcją eklezjalną. Rodzicem chrzestnym może zostać praktykujący katolik, który otrzymał już sakrament bierzmowania i ukończył 16 lat.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu dziecka:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);

 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.