Chrzest (łac. baptismum)

SAKRAMENT CHRZTU


   Informacja odnośnie chrztu dzieci w naszej parafii.

Dzieci są chrzczone w każdą Niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. Będzie to Msza św. w intencji tych dzieci, które wtedy zostaną ochrzczone. Bardzo prosimy, aby planując chrzest stosować się do tych terminów zgłaszając w kancelarii dziecko do chrztu tydzień przed chrztem.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztu kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.


Chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego, otwiera On na życie w Duchu Świętym i umożliwia dostęp do innych sakramentów. Chrzest wyzwala od grzechu i pozwala stać się członkami Chrystusa wszczepionymi w Kościół i uczestniczącymi w Jego posłaniu. Jest to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek, dotychczas nie ochrzczony. W obrzędach celebracji Chrztu ukazują się Jego znaczenie i łaska. Na celebrację tego sakramentu składa się wiele elementów, czynności i słów:

  • Znak krzyża ­– oznacza łaskę odkupienia, którą Jezus zdobył dla nas przez Krzyż i wyciska pieczęć Chrystusa na chrzczonym

  • Głoszenie Słowa Bożego – oświeca kandydatów i całe zgromadzenie prawdą objawioną, oaz pobudza do udzielenia odpowiedzi wiary

  • Egzorcyzm wypowiadany nad kandydatem – jest konieczny, ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i szatana.

  • Modlitwa epikletyczna– poświęcona zostaje przez nią woda chrzcielna, podczas samego obrzędu chrztu, lub w czasie Wigilii Paschalnej. Kościół prosi w niej Boga, by przez swego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na przygotowaną wodę.

  • Istoty obrzęd sakramentu –trzykrotne polanie wodą głowy kandydata do Chrztu. Oznacza ono i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie trójcy Świętej. Polaniu towarzysza słowa: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

            Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter” który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego znamienia, Chrzest nie może być powtórzony.

Rodzice chrzestni

            Rolą rodziców chrzestnych jest pomoc w rozwijaniu łaski chrztu u nowo ochrzczonego. Dlatego powinni być głęboko wierzący, oraz zdolni i gotowi do służenia pomocą na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwie funkcją eklezjalną. Rodzicem chrzestnym może zostać praktykujący katolik, który otrzymał już sakrament bierzmowania i ukończył 16 lat.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu dziecka:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;

  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);

  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.