Ogłoszenia ParafialneOGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA

09.06.2024

  

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od zakończenia Oktawy Bożego Ciała celebrowane są one o godz. 1730.

 

 

2. We wtorek o 1730 – czerwcowe nabożeństwo do św. Michała Archanioła a w czwartek po Mszy św. wieczornej do św. Charbela. Oba te nabożeństw wypełnione będą modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała i uwolnienie od wszelkich zniewoleń.

 

 

3. Ochronka Sióstr Służebniczek będzie miała Mszę św. na podziękowanie za bł. Boże w roku przedszkolnym i o szczęśliwe wakacje dla wychowawców, rodziców i dzieci. Będzie ona w piątek o godz. 1600.

 

 

4. Spotkanie formacyjne kandydatów na ministrantów będzie w środę o godz. 1630, kantorów o godz. 1715 a próba choli dziecięcej w czwartek o 1645. Wciąż mile widziane są kolejne dzieci chętne do angażowania się w grupach formacyjnych.

 

 

5. Składamy serdeczne podziękowania za złożone w ostatnim czasie ofiary. Za składkę inwestycyjną – 9054 zł, indywidualne datki na ten cel 2000 zł i 1000 zł, za ofiarę 100 zł na kwiaty do kościoła i 2 osobom za ufundowanie po 5 kg cukierków dla dzieci uczestniczących w Oktawie. Bóg zapłać Państwu Wolskim za udekorowanie jak co roku kwiatami placu kościelnego i plebani. Dziękujemy także za dzisiejsze datki do puszek na UPJP II. Informujemy, że w najbliższym tygodniu zakończone zostaną prace przy montażu nowej instalacji umożliwiającej przesyłanie tekstów pieśni, obrazów i filmów na monitory w różnych miejscach kościoła. Składa się na nią cztery różnej wielkości monitory, zestaw komputerowy ze specjalnym oprogramowaniem sterującym przesyłem tekstów i obrazów oraz całe okablowanie. Mamy nadzieję, że najpóźniej na odpust wszystko będzie gotowe. Natomiast w minionym tygodniu zostały wymalowane pomieszczenia funkcjonalne plebani (kancelaria, poczekalnia, korytarze, kuchnia, jadalnia i toalety dla gości i interesantów). Tym serdeczniej dziękujemy za ofiarność Parafian i uczestników nabożeństw.

 

 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i zapoznania się z intencjami mszalnymi na kolejny tydzień.

 

 

7. W gablocie i na stronie internetowej znajdziemy także informacje o wydarzeniach religijnych oraz związanych z życiem lokalnym. Oto one:

  • Rzemieślnicza Szkoła Branżowa zaprasza na finał Ogólnopolskiego Konkursu wokalno-muzycznego Z bł. Karoliną zaśpiewajmy, który odbędzie się w amfiteatrze leśnym Doliny Pstrąga w Machowej w środę o godz. 1000.

 

  • Burmistrz Pilzna i Prezes TG SOKÓŁ w Pilźnie zapraszają na Święto Rodziny w przyszłą niedzielę w parku Sokół od godz. 1300. W programie występy artystyczne, koncerty, strefa kibica i liczne atrakcje dla dzieci. Szczegóły na afiszach.

 

  • NZOZ Pilmedic zaprasza na kompleksowe badanie wzroku w czwartek, a inna firma na poniedziałkowe zebranie mieszkańców w Domu Kultury dotyczące możliwości założenia instalacji fotowoltaicznych. Godziny tych spotkań i inne szczegółu umieszczone są na afiszach.

 

  • Firma Geores informuje, że w terminie 21 VI – 11 VII w Starostwie Powiatowym w Dębicy zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Pilzna.

 

 
Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa przekazujemy informację dotyczącą Pierwszych Komunii św.: Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, że przygotowanie do I Komunii Św. i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza dziecko. Daje to bowiem możliwość głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. W związku z tym prosimy rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przyjąć I Komunię Świętą, o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. Zapisy będą na początku września.

 
 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

  1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

  1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

 

 

 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

  


 

 

REKRUTACJA

Wydział Teologiczny w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza na studia magisterskie z teologii:

–  na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.

– na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej.

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl

 

dr hab. Marek Kluz, dziekan WTST

dr Jacek Soprych, rektor WSD

 

 

 

 
W związku z licznymi pytaniami oraz prośbami Parafian dotyczącymi możliwości wycięcia drzew z terenu Starego Cmentarza informujemy, że takie czynności – ze względu na wpis cmentarza do Rejestru Zabytków – wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O takie zgody sukcesywnie się staramy. Niestety nie zawsze jednak udaje się je uzyskać. W ostatnim czasie otrzymaliśmy odmowną odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora na nasz wniosek o zgodę na wycięcie 5 uszkodzonych drzew z terenu cmentarza: dwóch jesionów, kasztanowca, brzozy i dębu. Poniżej zdjęcie decyzji Konserwatora

 

 

 
 

W 2023 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWATORSKIE WYPOSAŻENIA NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ZAKRESIE KONFESJONAŁU POLITUROWANEGO ORAZ 11 ŁAW W NAWIE GŁÓWNEJ. 

WYKONANIE TYCH PRAC BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. UZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE OD GMINY PILZNO, WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W PRZEMYŚLU ORAZ FUNDUSZU KOŚCIELNEGO.

DZIĘKUJEMY